Project detail

Verlengde Levensduur

 • Consultancy

Om diverse redenen kan het voorkomen dat voor een bepaalde windturbine of windpark extra controle of toezicht op de veiligheid nodig is. Voorbeelden hiervan zijn ontbrekende type certificaten, turbines ouder dan de gebruikelijke 20-jarige typecertifcaat, een verhoogd risico door veranderingen in de omgeving of bekend faalgedrag bij een specifiek type turbine.

Om de veiligheidseisen ten aanzien van de constructie, onderhoud, prestatie en netaansluiting te toetsen heeft Topwind een richtlijn opgesteld. De eerste ervaring die Topwind in 2015 hiermee heeft opgedaan betrof een prototype windturbine. In overleg met de betrokken omgevingsdienst is een methodiek opgezet waarbij de veiligheid van windturbine(s) eenduidig en controleerbaar wordt geborgd en vastgelegd. Deze methode van verlengde levensduur is ondertussen met succes toegepast en de turbine draait al meer dan 3 jaar met toestemming van de omgevingsdienst. Ter verduidelijking kan de beschreven methodiek vergeleken worden met de wettelijk verplichte ‘APK keuring’ op voertuigen.

Inmiddels spreken we in de windindustrie van Life Time Extensie (LTE) of in goed Nederlands van een Verlengde Levensduur waarbij het toetsingsproces in complexiteit is toegenomen. In samenwerking met een partner, gespecialiseerd in belasting berekeningen aan windturbines, wordt er o.a. een analytische beoordeling van de levensduur uitgevoerd. Deze beoordeling houdt in dat alles wat niet met de blote ogen te inspecteren is, wordt getoetst middels het herdefiniëren van de ontwerp levensduur. Het gehele proces wordt vervolgens gecertificeerd door een onafhankelijke gespecialiseerde partij (notified body) zoals SGS.

Heeft u vragen over onze methode of wenst u de levensduur van uw windturbines te verlengen volgens een geaccrediteerde methode, neem dan contact met ons op!

Windpark Agrupación Codés

 • Consultancy
 • Spanje
 • Lagerwey LW750 49x

In 2017 heeft Topwind een technische due diligence uitgevoerd op het Spaanse windpark Agrupación Codés bestaande uit 49 Lagerwey LW750 windturbines. De term ‘due diligence’ kan vertaald worden als ‘gedegen onderzoek’. Het doel is zeker te stellen dat de turbines voldoen aan de relevante regelingen ten aanzien van gezondheid, veiligheid en milieu.

De opdrachtgever welke al 15 jaar verantwoordelijk is voor de exploitatie van het windpark wilde inzicht krijgen in de technische staat van de windturbines. Op basis van de bevindingen en aanbevelingen van Topwind heeft de Opdrachtgever een besluit kunnen maken met betrekking tot de toekomstige exploitatie. Topwind heeft o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Analyse van historische data zoals gegenereerde alarmen, onderhoudsrapportage, checklisten etc.;

 • Inspecteren van de winturbines waarbij is gekeken naar de betrouwbaarheid en veiligheid van de turbines;

 • Op basis van de inspecties is er een rapportage beschreven waarin conclusies en aanbevelingen zijn gegeven t.b.v. van de exploitatie van het windpark. Tevens is een oordeel gegeven over de impact van de technische condities op de persoonlijke veiligheid van betrokkenen zoals de onderhoudsmonteurs.

Windpark Slufterdam

 • Project Management
 • Maasvlakte Rotterdam
 • GE 1.5 17x

In 2017 zijn Nuon en Eneco gestart met het vervangen van 17 GE 1.5MW turbines van Windpark Slufterdam. De 17 windmolens van het windpark ten zuidwesten van de haven van Rotterdam maken plaats voor 14 moderne windmolens. Topwind heeft in opdracht van Nuon en Eneco de demontage van de oude windturbines begeleid.

Topwind heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Opstellen concept ontmantelingsplan.
 • Coördineren en uitvoeringsgereed maken van het ontmantelingsplan inclusief communicatie met betrokken partijen m.b.t. planning, VGM etc.
 • Coördineren van werkzaamheden zoals het uit bedrijf nemen van turbines en trafostations.
 • Communicatie met bevoegd gezag m.b.t. toegang, verkeersvoorzieningen etc.
 • Site Management tijdens de demontage van de turbines. Hierbij was Topwind verantwoordelijk voor het toezicht houden op dagelijkse uitvoering en de veiligheid van het project.

Windpark Houten

 • Consultancy
 • Houten
 • Vestas V90 3x

Windpark Houten bestaat uit drie Vestas V90 windturbines en is sinds 2013 operationeel. Met dit windpark wordt voor ruim 3.000 huishoudens elektriciteit opgewekt. Omwonende van dit windpark geven aan geluidshinder te ervaren in de nacht. Om de omwonenden van Windpark Houten ter wille te zijn, heeft energiebedrijf Eneco verschillende maatregelen getroffen. De maatregelen moeten een geluidsreductie van één tot drie decibel per turbine geven. In deze video vertelt Frank Oomen, directeur van Eneco Wind, over de toepassing van de uilenveren.

Om de uitvoering van deze maatregelen in goede banen te leiden, heeft Topwind het volledige projectmanagement op zich genomen. Hierbij heeft Topwind o.a. de kwaliteitscontroles verzorgd en de afstemming met alle betrokken partijen.

Lees meer over dit project op ad.nl

Windpark Lijsbeth Tijs

 • Project Management
 • Berkhout
 • Gamesa G52 6x

Windpark Lijsbeth Tijs holding B.V. exploiteert windmolens welke in een lijnopstelling langs de Lijsbeth Tijsweg staan tussen De Goorn en de A7. In 2017 zijn 6 Vestas V52 turbines vervangen voor gelijkwaardige turbines van de Spaanse fabrikant Gamesa (type G52, 850 kW). Turbines van deze fabrikant waren nog niet eerder geïnstalleerd in Nederland. Topwind heeft tijdens dit project de Balance of Plant (BoP) package verzorgd. Hierbij heeft Topwind de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Ondersteuning bij het afsluiten van aankoop- en onderhoudscontract van de turbines;
 • Tijdens demontage en nieuwbouw toegezien op de veiligheid, kwaliteit, planning en budget;
 • Ontwerp, inkoop en coördinatie van de aanpassingen in het energiemeetsysteem om te voldoen aan de eisen van de SDE subsidie;
 • Ontwerp, inkoop en coördinatie van de vereiste aanpassingen aan de elektrische installatie om deze geschikt maken voor de nieuwe turbines;
 • Overname inspectie voor oplevering met de turbinefabrikant.

Windpark Growind

 • Project Management
 • Eemshaven
 • Lagerwey L136 2x

Growind B.V., een windpark van 112 eigenaren, exploiteert 20 windturbines in Eemshaven. In 2015 zijn twee turbines gedemonteerd en in 2016 vervangen voor twee Lagerwey L136 4.5 MW turbines. Dit project is bijzonder, omdat dit de eerste turbines waren van het type L136 welke door Lagerwey geleverd werden. Tevens wordt op dit project de ‘Climbing Crane’ van Lagerwey getest. Met de bouw van de L136 is dit de hoogste turbine (132 meter ashoogte) tot nu toe gebouwd in Nederland. Topwind is verantwoordelijk voor het operationeel beheer van de 20 windturbines van Growind en heeft in dit project op diverse fronten ondersteund.

Topwind heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Begeleiding en VGM coördinatie tijdens de demontage van de twee oude turbines.
 • Contractonderhandelingen m.b.t. de aankoop en het onderhoud van de turbines. Het contract was gebaseerd op het internationaal welbekende FIDIC contractmodel.
 • Topwind was aangesteld als ‘Engineer’ en heeft tijdens de gehele uitvoering de coördinatie en kwaliteitsbewaking op zich genomen. 

Windpark Tera Kora II

 • Project Management
 • Curaçao
 • Vestas V117 5x

Al sinds 2012 is Windpark Tera Kora I, bestaande uit vijf Vestas V90 3.0MW turbines, operationeel. In 2017 is het windpark uitgebreid door NuCuraçao Windpark II, een consortium van NuCapital en het Belgische Aspiravi. Met de uitbreiding zijn er vijf Vestas V117 3.3MW turbines aan het park toegevoegd waarmee Windpark Tera Kora I & II samen een opgesteld vermogen van 31.5 MW hebben.

Topwind is door NuCuraçao Windpark II B.V. aangesteld  als Owner Engineer voor de uitbreiding van Windpark Terra Kora. Topwind heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Fabrieksinspectie bij Vestas in Denemarken voorafgaande aan het verladen van de hoofdcomponenten, waarbij Topwind de turbines heeft gecontroleerd op condities van opslag, offshore conservering en schades en gebreken aan de componenten.
 • Na het verschepen van de turbines heeft Topwind op locatie toezicht gehouden op de kwaliteit van de inbedrijfstelling van de turbines en windparkfaciliteiten zoals SCADA.
 • Daaropvolgend is de ‘trial operation’ gemonitord en goedgekeurd.
 • Uiteindelijk is bij elke turbine  een Take Over inspectie uitgevoerd. Tijdens deze inspectie is er gekeken naar de kwaliteit en de leveringsomvang volgens contract. 

Inpassing zonnedak

 • Consultancy
 • Kampen
 • Enercon E-82 4x

Bert Weever, medeaandeelhouder en mede-initiatiefnemer van Windpark Zuiderzeehaven heeft een nieuwe duurzame stap gezet. Naast de vier windmolens op industrieterrein Haatlandhaven in Kampen zijn er nu ook 10.480 zonnepanelen geïnstalleerd op de daken van Graansloot Kampen b.v.. De zonnepanelen gaan jaarlijks zo’n 2,8 miljoen kilowattuur zonnestroom opwekken.

Als het hard waait, schijnt de zon bijna nooit volop en omgekeerd. Gezien de zonnepanelen en de windmolens van windpark Zuiderzeehaven dicht bij elkaar staan is het mogelijk om van dezelfde netaansluiting gebruik te maken wat ook wel ‘cable pooling’ wordt genoemd. Door gebruik te maken van één netaansluiting wordt veel geld bespaard.

Topwind was betrokken als consultant namens Graansloot B.V., Graanrivier B.V. en Windkr-acht B.V. om de inpassing tot een goed resultaat te leiden. De voorstudie die Topwind heeft uitgevoerd laat zien dat de gelijktijdigheid van stroomlevering door de windturbines en de zonnepanelen naar verwachting (op basis van historische gegevens) niet meer bedraagt dan 2%.

Tevens gaf Topwind advies aan de projectontwikkelaar en heeft namens de eigenaar erop toegezien dat de juiste acties werden genomen voor meting (t.b.v. SDE en afrekening) en technische inpassing op de bestaande transformatoren. 

 

Cable pooling

Doordat de wind- en zonenergie elkaar aanvullen en één kabel delen, hoeft het elektriciteitsnet niet onnodig te worden verzwaard. Bovendien ontstaat er een veel stabielere energievoorziening. De elektriciteitskabel wordt optimaal gevuld met energie waardoor er minder energie op het net verloren gaat. Daardoor is de energievoorziening beter te voorspellen en minder grillig door de onvoorspelbaarheid van wind- en zonne-energie. De paar keer per jaar dat de wind en zon samen te veel energie produceren, schakelt een zonneschakelaar de zonnepanelen even uit.

Bron: WindNieuws 34e jaargang nr. 2 – mei 2017

Pen y Fan

 • Project Management
 • Zuid-Wales, Verenigd Koninkrijk
 • Vestas V66 1x

 

Na vele operationele jaren in windpark Waardtocht is een Vestas V66 onder begeleiding van Topwind gereviseerd en opnieuw geïnstalleerd. De turbine is geinstalleerd naast de fabriek van een vloerbedekking fabrikant in Zuid-Wales. Voor de nieuwe eigenaar (Sirius Renewable Energy) was Topwind als projectmanager verantwoordelijk voor de volgende activiteiten:

 • Revisie en aanpassingen conform land- en locatiespecifieke eisen. Zo zijn er bijvoorbeeld aanpassingen gedaan om te voldoen aan de G59 wet- en regelgeving.
 • Netaansluiting
 • Ontwerp van de fundering
 • Levering van de turbine en nieuwe insert ring
 • Transport van de hoofdcomponenten
 • Installatie en inbedrijfname

Windpark Growind

 • Project Management
 • Eemshaven
 • Vestas V90 2x

Onder begeleiding en VGM coördinatie van Topwind zijn in de Eemshaven in november 2016 twee Vestas V90 turbines gedemonteerd. Eén van de turbines was gepositioneerd tussen een spoorlijn en publieke weg met fietspad welke toegankelijk moesten blijven. Topwind heeft in de voorbereiding op de demontage werkzaamheden een VGMW plan opgesteld waarin de veiligheidseisen en maatregelen van het project beschreven zijn. Enkele voorbeelden van deze veiligheidseisen en maatregelen zijn:

 • Dagelijkse toolbox meetings;
 • Bezoekersregistratie;
 • Het voorkomen van werken onder zwevende last;
 • Opslag van gevaarlijke stoffen;
 • Toezien op publieke veiligheid.

De turbines zijn succesvol en veilig gedemonteerd en vervolgens per boot getransporteerd naar Finland waar deze weer opnieuw opgebouwd zullen worden. 

Windpark Wagendorp

 • Asset Management
 • Wagendorp
 • Vestas V112 3,45 MW 4x

Na een succesvolle overname, is Topwind de komende jaren verantwoordelijk voor het Asset Management van vier Vestas V112 3,45 MW turbines in Wagendorp.

Topwind heeft de contractonderhandeling en de turbineselectie uitgevoerd om zowel technisch als financieel een optimaal resultaat te behalen. 

Voordat de turbines werden overgenomen heeft Topwind een uitvoerige inspectie uitgevoerd. Nadat enkele relevante restpunten in samenspraak met de fabrikant zijn opgelost is de turbine definitief opgeleverd.

Voor optimale prestaties hebben Topwind en JICA een meerjarige overeenkomst gesloten voor het Asset Management van de 119 meter hoge windturbine. Hiermee worden de dagelijkse taken voor het veilig en optimaal exploiteren van de windturbine uit handen genomen door de Control Room van Topwind. De windturbine staat hierbij 24/7 onder controle van een onafhankelijke professionele partij met een zeer uitgebreid netwerk en vele jaren ervaring in de windenergie.

Topwind heeft in de volgende projectfases haar diensten aangeboden:

 • Ontwikkeling: Tendering & selectie, Contract Management
 • Realisatie: Opleverinspectie en restpunten
 • Exploitatie: Asset Management

Windpark Zuiderzeehaven

 • Asset Management
 • Kampen
 • Enercon E-82 4x

Na de contract onderhandelingen en bouwbegeleiding is Topwind ook verantwoordelijk voor het operationele beheer van 4 Enercon E-82 turbines van Windkr-acht B.V. in Kampen.

Topwind en Windkr-acht hebben een meerjarige overeenkomst gesloten voor het Asset Management van Windpark Zuiderzeehaven. Topwind is gedurende de uitvoering van de overeenkomst verantwoordelijk voor alle technisch operationele zaken waarbij ontzorgen, veiligheid en het maximale rendement centraal staan.

Doordat Topwind betrokken is geweest bij de contractonderhandelingen hebben wij belangrijke voorwaarden aan het service-contract kunnen toevoegen welke benut kunnen worden om gedurende de operationele periode het maximale rendement te behalen.

Windpark Hartel III

 • Project Management
 • Hartelkanaal Rotterdam
 • Nordex N80 3x

In opdracht van een Poolse organisatie was Topwind volledig verantwoordelijk voor de HSE tijdens de demontage van de turbines gelegen aan het hartelkanaal in Rotterdam. 

Voor aanvang van de werkzaamheden heeft Topwind een algemeen VGWM / HSE plan opgesteld volgens de  eisen van de verkopende partij. Voor aanvang van de demontage werkzaamheden heeft Topwind een kick-off meeting georganiseerd. Gedurende de demontage was Topwind verantwoordelijk voor de dagelijkse toolbox meeting, bezoekers registratie en het waarborgen van de veiligheid op de bouwplaats. 

Kader ondersteunde Topwind Consultancy b.v. op het gebied van project veiligheid en leverde Middelbaar Veiligheidskundigen voor de demontage van windturbines. Kader heeft veel ervaring in de veiligheidskundige ondersteuning bij de montage en demontage van windturbines en ondersteunt meerdere opdrachtgevers op dit gebied.

 

Windpark Growind

 • Asset Management
 • Eemshaven
 • Vestas V90, Lagerwey L136, 2B6 21x

Sinds 2008 voert Topwind het Asset Management uit voor windpark Growind. (www.growind.nl). Het windpark heeft de best mogelijke parkbeschikbaarheid behaald van Vestas turbines in heel Europa. Daarnaast is Growind het windpark waar het Ice Prevention System (IPS) is ontstaan.

Topwind is altijd opzoek om de productie te maximaliseren. Nadat met de reguliere ijsdetectie systemen ijs is afgeworpen en het windpark op de last van de gemeente moest worden afgeschakeld. Heeft Topwind proactief meegedacht om de ijsproblematiek onder controle te krijgen en is het succesvolle Ice Prevention System ontwikkeld. Het IPS is nu geïnstalleerd op vele windparken in binnen- en buitenland.

"Volgens Vestas bedroeg de parkbeschikbaarheid bestaande uit 21x Vestas V90 3MW 99,3% met een productie-verlies van 0,5%. Daarmee was dit het best presterende park in centraal Europa van dit type turbine."

Henk Hutting, directeur Growind BV.

Windpark Zuiderzeehaven

 • Project Management
 • Haatlandhaven Kampen
 • Enercon E82 4x

Na het in kaart brengen van de eisen en wensen van Windkr-acht heeft Topwind de levering- en service overeenkomsten van twee fabrikanten beoordeeld. Topwind heeft de resultaten aan Windkr-acht gerapporteerd en besproken, na de keuze voor de fabrikant Enercon heeft Topwind namens Windkr-acht de contractonderhandelingen geleidt.

Na het succesvol afronden van de contactonderhandelingen heeft Topwind een vervolgopdracht gekregen om ook de bouw van de vier Enercon E-82 turbines in de Haatland- en Zuiderzeehaven in Kampen te begeleiden. Gedurende de bouw heeft Topwind zorg gedragen voor de afstemming en coördinatie van de planning, technische specificaties, verzekeringen, VGM en kwaliteitscontroles waaronder een overname inspectie na oplevering van de turbines door Enercon.

Mede door de goede wederzijdse samenwerking zal Topwind de komende jaren ook verantwoordelijk zijn voor het Asset Management van het windpark.

"De samenwerking met Topwind is als positief ervaren. Mede door de praktische kennis en ervaring heeft Topwind ons ingedekt voor onvoorziene kosten tijdens de bouw en praktische zaken laten opnemen om de prestaties van de fabrikant, gedurende de twintigjarige service-overeenkomst, op een hoog niveau te houden. Gedurende het proces was Topwind continu bereikbaar voor advies en zette zich volledig in om onze deadlines te halen."

A. Weever, Directeur Windkr-acht B.V.

 

Wieringermeer

 • Project Management
 • Wieringermeer
 • EWT-DW52 6x

Topwind heeft de volledige Balance of Plant (alle werkzaamheden buiten de levering van de fabrikant) gemanaged voor zes agrariërs in de Wieringermeer. De agrariërs, allen reeds eigenaar van een solitaire turbine (Lagerwey, Vestas en NEGmicon) hebben deze op hetzelfde moment vervangen voor een EWT-DW52-900KW. Om dit te realiseren hebben zij Topwind bij het project betrokken om het project te begeleiden.

De EWT turbines zijn binnen drie maanden na opdracht gebouwd. De oude turbines zijn gedemonteerd en Topwind heeft de agrariërs het werk volledig uit handen genomen. Waaronder de sloop van de oude funderingen, vernieuwen van de netaansluiting, managen van de SDE subsidie, planning en toeleveranciers en de inspectie na inbedrijfname. Door de uitgebreide kennis en ervaring van de onze professionals, konden wij ons focussen op de cruciale mijlpalen in het project en hebben wij de bouw tot een succes kunnen maken.

 

“Dankzij de inzet van het projectmanagement van Topwind zijn we erin geslaagd om de bouw van 6 turbines van EWT (DW-52) in een zeer kort tijdsbestek te realiseren. Dit is ook nog in de zomermaanden gebeurd, waardoor er weinig opbrengstderving ontstond na het demonteren van de bestaande turbine. De flexibele en accurate werkwijze van Topwind heeft zeker bijgedragen aan de snelheid en kwaliteit van het werk. Daarnaast is de ervaring en (technische) kennis van zaken doorslaggevend geweest om dit project correct en efficiënt te voltooien.”

Jeroen de Schutter (JICA-Wind) turbine eigenaar


“Door de grote kennis en de ervaring in de windwereld heeft de projectbegeleiding van Topwind voor ons geresulteerd in kostenbesparing en ontzorging bij de realisatie van ons windproject”

M.T.S. van Arkel, turbine eigenaar

Cristaleriás

 • Project Management
 • Santiago, Chili
 • Vestas V66 5x

Voor glasfabrikant Cristaleriás in het Zuid-Amerikaanse Chili heeft Topwind het volledige project van de door Windbrokers verhandelde turbines begeleid waaronder demontage, revisie, transport en installatie in Chili.

De glasfabrikant heeft in eerste instantie twee Vestas V66 turbines aangeschaft. In samenwerking met serviceteam Bettink zijn de turbines gereviseerd en na een onafhankelijke kwaliteits-inspectie door Topwind is de klant uitgenodigd voor een bezoek aan Nederland. Bij het bezoek van de klant was de tevredenheid en het wederzijdse vertrouwen tussen beide partijen zo groot dat de klant nog tijdens het bezoek in Nederland een follow-up order van drie V66 turbines heeft geplaatst.

De vijf Vestas V66 turbines zijn onder toezicht van Topwind door S5 Agency World verscheept naar Chili, waar de turbines opnieuw zijn geïnstalleerd om ook in Zuid-Amerika duurzame energie op te wekken.

 "Topwind have sent such an effective technical team. The erection of the turbines is seen as a tremendous success"

Lucino González Riquelme, Industrial Manager

Yard Energy

 • Systems
 • Diverse locaties
 • Vestas, Enercon, Lagerwey 14x

Yard Energy Group B.V. is afnemer van het Topwind Ice Prevention System sinds 2014. Het IPS is geïnstalleerd op de volgende windparken;

 • Windpark Vlaardingen (2014) 2x Vestas V90 3.0MW
 • Windpark Rembrandt (2014) 3x Vestas V90 2.0MW
 • Windpark de Lier (2015) 2x Enercon E70 2.3MW
 • Windpark Vlissingen (2015) 1x Enercon E70 2.0MW

 

 

Toyota Vehicle Logistics

 • Systems
 • Zeebrugge
 • Vestas V90 4x

Vestas heeft bij het windpark van Eneco Belgium in de haven van Zeebrugge bestaande uit vier V90 turbines, het Topwind Ice Prevention System meegeleverd.

In de haven van Zeebrugge is het Toyota Vehicle Logistics Center gevestigd. Elk jaar behandelt Toyota 250.000 tot 300.000 Toyota- en Lexus-auto’s die tijdelijk in opslag staan alvorens deze worden getransporteerd over heel Europa, tot in Rusland. In Zeebrugge worden de wagens ook van accessoires voorzien en gekeurd voor de levering in België, Duitsland en Nederland.

Doordat er auto's in opslag staan zorgt ijs voor direct gevaar voor schade aan de auto’s en gevaar op letsel voor personen welke in de haven werkzaam zijn. Om er zeker van te zijn dat de auto's niet beschadigd worden en er geen gewonden vallen is door Vestas het IPS meegeleverd.

Windpark Sabinadijk

 • Systems
 • Sabina Henrica
 • Vestas V90 3.0MW 3x

Op last van de overheid is Windpark Sabinadijk enige tijd stilgelegd doordat vleermuizen nabij het windpark actief waren. Door het innovatievermogen van Topwind en maatwerkoplossingen heeft Topwind in samenwerking met vleermuis experts en Bureau Waardenburg het Bat Protection System ontworpen.

Het systeem om de activiteit van de vleermuizen binnen het windpark te monitoren is geïnstalleerd in een van de turbines van windpark Sabinadijk. Het BPS verzameld waardevolle informatie over de lokale activiteit van vleermuizen en kan indien vereist en toegestaan de turbines afschakelen wanneer vleermuizen actief zijn.

"Bureau Waardenburg ziet veel mogelijkheden in een systeem waarmee vleermuisslachtoffers voorkomen kunnen worden. Met het systeem dat nu ontwikkeld wordt door Topwind, worden de turbines automatisch afgeschakeld wanneer daadwerkelijk vleermuizen in de buurt zijn. Dat is effectiever dan de huidige maatregelen die getroffen worden waarin op basis van voorspellingen turbines afgeschakeld worden in de periode en bij weersomstandigheden waarbij vleermuizen verwacht worden. Bureau Waardenburg is dan ook met plezier betrokken bij de ontwikkeling van dit systeem, dat voor zowel de bescherming van vleermuizen als de windenergie-branche een waardevolle stap vooruit kan betekenen."

Martijn Boonman Vleermuis Expert


Voor meer informatie zie onze BPS brochure.

Windpark Growind

 • Systems
 • Eemshaven
 • Vestas V90 21x

Het Topwind Ice Prevention System (IPS) is ontstaan bij Windpark Growind. Het Windpark bestaat uit 21x Vestas V90 turbines.

Topwind is verantwoordelijk voor het Asset Management van windpark Growind. Nadat met de reguliere ijsdetectie systemen in 2010 ijs is afgeworpen en het windpark op de last van de gemeente moest worden afgeschakeld, heeft Topwind proactief meegedacht om de ijsproblematiek onder controle te krijgen. Dit heeft geresulteerd in het succesvolle Ice Prevention System.

Topwind heeft het IPS ontworpen om ijsvorming tegen te gaan, zodat ijsafworp geen kans meer kreeg. Sinds de installatie van het IPS in 2010 heeft het windpark geen ijs meer afgeworpen en hoeft het windpark niet op last van de gemeente stilgezet te worden. Het IPS is nu geïnstalleerd op vele windparken in binnen- en buitenland.

Windpark Perwez

 • Systems
 • Perwez, België
 • Vestas V90 5x

Nadat het Bat Protection System (BPS) is ontwikkeld voor windpark Sabinadijk van Eneco, is het Bat Protection System ook bij windpark Perwez van Aspiravi in België geïnstalleerd. Het windpark waarbinnen veel vleermuisactiviteit plaatsheeft, heeft van Natuur en Bos een stilstand algoritme opgelegd gekregen. De turbines moeten afgeschakeld worden op de momenten dat er een verhoogt slachtoffer risico is.

Met het BPS wordt de lokale activiteit in kaart gebracht. Op het moment dat vleermuizen aanwezig zijn worden deze door het BPS gedetecteerd. De spectrogrammen van de vleermuizen worden opgeslagen en de weerdata gelogd, waaronder windsnelheid, windrichting, temperatuur, luchtvochtigheid, lichtintensiteit etc. Dit geeft waardvolle data om terug te koppelen aan Natuur en Bos om de stilstand te verminderen.